Det er ikke en skam at have brug for hjælp

Praktisk Hjælp

Praktisk Hjælp er også det, som går under betegnelsen hjemmehjælp og dækker typisk rengøring, personlig pleje, anretning af mad og klippekorts ordningen. Borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan få bevilliget Praktisk Hjælp/hjemmehjælp efter Lov om Social Service § 83

Efter Servicelovens §83 har kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje, praktisk hjælp og madservice i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Det betyder med andre ord, at ældre, handicappet, psykisk syge, førtidspensionister eller borgere, som har været indlagt på sygehuset har mulighed for at få hjælp til både personlig pleje og/eller praktiske opgaver.

 

Når en borger ansøger om Praktisk Hjælp iværksættes et rehabiliterende tilbud for at vurdere borgers funktionsevne og behov. Et rehabiliterende tilbud er besøg af en rehabiliterende terapeut, som f.eks. kan være en fysioterapeut, hvor der via samtale findes ud af, hvad og hvor meget borger kan samt behov for eventuelle hjælpemidler. Det rehabiliterende tilbud kan forløbe over nogle uger, hvor terapeuten enten kommer til opfølgning den kommende uge eller laver telefonisk opfølgning.

 

Herefter laver terapeuten en vurdering, der beskriver borgers behov og dette sendes til visitationen, som herefter kontakter borger for det videre forløb. Bliver borger bevilliget rengøring eller personlig pleje skal borger vælge en leverandør til opgaven og borger aftaler herefter nærmere med leverandøren.

 

Har borger brug for hjælpemidler udleveres det, som kaldes engangs-/små-hjælpemidler, som f.eks. strømpe påtager og gribetang, med det samme fra den rehabiliterende terapeut. Er der tale om stol til f.eks. køkkenarbejde, rollator eller kørestol leveres den fra kommunens depot efter aftale.

Når-kroppen-ikke-længere-kan

Sådan søger du om praktisk hjælp

Praktisk hjælp dækker personlig pleje, praktiske opgaver, madservice og klippekortsordningen. Ældre og meget syge modtager som regel hjælp fra alle fire grupper, men en del modtager rengøring, som den eneste ydelse. Alder er uden betydning for at modtage Praktisk Hjælp.

 

Ønsker du at søge om Praktisk Hjælp gøres det gennem Visitationen – i daglig tale kaldet Hjemmeplejen. Visitationen kan kontaktes på telefonnummer 97113449 og har telefontid hver dag mellem 8-12. Nu bliver du tilknyttet en visitator, som står for kontakten til dig og det videre forløb.

I alle kommuner findes der noget, som kaldes Kvalitetsstandarder, som beskriver hvilke serviceniveau kommunen har inden for forskellige områder, som f.eks. Praktisk Hjælp, personlig pleje, genoptræning, pasning i hjemmet af nærtstående med handicap eller sygdom, pleje- og ældrebolig og meget andet.

Det er meget forskelligt, hvilket serviceniveau de enkelte kommuner har. I nogle kommuner gøres bruseniche ren i forbindelse med rengøring af badeværelse og vinduer pudses indvendig, men ikke i Mariagerfjord Kommune.

Når du bliver visiteret til rengøring, så er der fastsat, hvor meget tid den enkelte opgave tager i henhold til Ydelseskataloget, men tiden fremgår ikke af din afgørelse. Rengøring kan udføres på ca. 65m2, dette gælder dog ikke, når der er tale om hovedrengøring. Der må kommunen ikke begrænse rengøringen til et bestemt antal m2, men skal lave en samlet vurdering af borgers behov.

Rengøring:
Søger du om rengøring ringer en rehabiliterende terapeut til dig for at aftale et besøg i dit hjem. Rengøring kan bestå af følgende opgaver hver anden uge:

Støvsuge/vaske gulv – 30 min.
Rengøre badeværelse – 10 min.
Skifte sengetøj – 5 min.
Støve af – 5 min.
Vasketøj – 10 min.
Affaldspose ud – 5 min.

Der er tale om vejledende tider, da visitator altid skal tage hensyn til dine behov. Jeg kan give et eksempel fra mig selv – jeg har tre dyner, da jeg på grund af mine smerter har brug for dette, derfor er der visiteret 10 min. til skift af sengetøj hos mig. Visitator må med andre ord ikke blot afvise dit behov, ej heller med henvisning til Kvalitetsstandarderne.

Skriv en liste med de opgaver, du har brug for hjælp til inden terapeuten besøger dig. Måske får du tilbudt at afprøve en elkost eller robotstøvsuger og jeg vil anbefale dig at tage imod tilbudet og afprøve hjælpemiddlet i den kommende uge. Hjælper det dig ikke eller du får flere smerter, så melder du det tilbage, når terapeuten ringer til dig/kommer på næste besøg.

Når forløbet er afslutte vil visitatoren ringe til dig og fortælle resultatet. Bliver du visiteret til rengøring skal du vælge leverandør og typisk vil din hjælp starte inden for en uge. Bed altid om at få en skriftelig afgørelse fra visitator.

 

 

Personlig-pleje-er-en-tillidssag

Personlig pleje og klippekort

Personlig pleje er ofte noget, som skal iværksættes med kort varsel og i mange tilfælde er det pårørende, hjemmeplejen eller sygehuset, der sørger for det. Det kan være alt fra at få hjælp til at komme i tøjet, få børstet tænder, komme i bad og op af sengen.

 

Personlig pleje

Du søger om personlig pleje på samme måde som praktisk hjælp og normalt vil din tilknyttet visitator besøge dig. Udskrives du fra sygehuset efter operation vil sygehuset sørge for hjælpemidler, besøg af sygeplejersker og hjælp til personlig pleje. Det er dog godt at have en tovholder på, da der er mange ting, der skal koordineres og der nemt smutter noget i farten.

Klippekort

Klippekortsordningen er en støtte mod ensomhed, som du har mulighed for at søge, såfremt du modtager Praktisk Hjælp hver uge. Det er uden betydning, at du har en ægtefælle/samlever. Klippekortet giver dig én times ekstra hjemmehjælp om ugen, hvis du er hjemmeboende (på plejehjem 30 min.), som du f.eks. kan bruge til gåtur, indkøb, bage en kage, snakke, få læst højt og meget andet.

Det er muligt at spare klip op, hvis du ønsker at komme på en heldagstur eller til koncert, dog skal du betale omkostningerne for din ledsager, f.eks. billet og mad.

Kontakt Myndighed og Visitation

Telefon: 97 11 34 49

Telefontid: Hver dag kl. 8 – 12

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

Akut personlig pleje – 1 arbejdsdag

Personlig pleje – 1 uge

Praktisk hjælp – 1 uge

Madservice – 2 uger

Hjemmesygepleje – 1 arbejdsdag