Vinduespolering

Merudgifter

Merudgifter er det som også kaldes §100, som er en kompensation for borgere med varigt nedsat funktionsevne - fysisk eller psykisk. Med andre ord kan du få dækket dine nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

Er du blevet varigt syg og har fået førtidspension, så har du mulighed for at få økonomisk støtte, så du kan få hjælp til opgaver, der ikke kan varetages af andre love. Det vil sige, hvis du har brug for at få hjælp til rengøring, så hører det under §83 Praktisk Hjælp, og skal dermed ikke søges under §100 Merudgifter. Med andre ord, så bruges §100, når mulighederne er udtømte inden for andre love. Merudgifter er en kompleks størrelse og kan være svært at finde rundt i, men vi starter med lovgivningen, som lyder:

Loven

Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

 • du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
 • har udsat/opsat din folkepension
 • du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Får du førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, kan du ikke få ydelser efter servicelovens § 100, medmindre du får kontant tilskud efter servicelovens § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.

Du skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du skal have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse:

 • hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse
 • som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du f.eks. bor i bofællesskab eller i botilbud.

Det overordnede formål med merudgiftsydelsen er at yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Formålet er også at medvirke til, at borgeren og dennes familie kan leve et almindeligt liv på samme måde som borgere uden nedsat funktionsevne på samme alder og i samme livssituation. Det sker ved at sikre, at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere.

Inden for Merudgifter falder afgørelserne altid efter, at der skal være en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og udgifter ikke kan dækkes af anden lovgivning. Når det er sagt, så er der stor forskel på opfattelsen af konsekvens, når det kommer til sagsbehandler og borger og det er min oplevelse, at kommunen som udgangspunkt altid afviser ansøgninger, fordi kommunen skal betale dine merudgifter frem til du er 65 år. Kommunen får 50% refunderet af Staten. Dermed tænker kommunen i penge og det er ikke ualmindeligt, at sagsbehandlingstiden er langt over et år – kommunen forsøger at sno sig, som jeg ofte siger.

ProcessMerudgifter

Processen i ansøgningen

Det tager lang tid at få behandlet din ansøgning om Merudgifter i Mariagerfjord Kommune, men du bør se det som en investering i din fremtid

 

Kommunen har fire måneder til at behandle din ansøgning. I denne process sker følgende:

 • Du indsender din Merudgiftsansøgning samt bilag og en samtykke erklæring via borger.dk
 • Inden for ca. en uge modtager du en kvittering herpå samt et forventet sagsbehandlingsforløb
 • Kommunen kontakter dig for at få lavet et VUM skema (Voksen Udrednings Metode)
 • Kommunen indhenter dokumentation fra din læge i en statusattest
 • Du modtager en partshøring, hvor du har mulighed for at sende yderligere oplysninger
 • Du modtager en afgørelse
 • Får du dækket dine Merudgifter, så modtager du beløbet fra din ansøgnings starttidspunkt
 • Får du dækket dine Merudgifter, så modtage du herefter hver måned et beløb på enten 1.061 kr., 2.123 kr. eller et beløb svarende til de faktiske udgifter (krone for krone princippet)
 • Får du delvis afslag/helt afslag har du herefter fire uger til at klage til kommunen/Ankestyrelsen samt du har mulighed for at sende Ankestyrelsen nye oplysninger inden for 14 dage
 • Herefter modtager du en kvittering fra Ankestyrelsen med en forventet sagsbehandlingstid – pt. op til fem måneder
 • Finder Ankestyrelsen, at kommunen ikke har færdigbehandlet din sag, så hjemsendes den til genvurdering
 • Kommunen har nu fire uger til at behandle den og træffe en ny afgørelse – helt eller delvist
 • Klager du over denne afgørelse, så har Ankestyrelsen otte uger til at behandle den, da sagen én gang tidligere har været i Ankestyrelsen. Her har du også mulighed for at sende Ankestyrelsen nye oplysninger inden for 14 dage.
 • Du modtager en ny afgørelse fra kommunen inden for fire uger med Ankestyrelsen svar og kommunens nye behandling efter Ankestyrelsen afgørelse
 • Får du nye udgifter kan du ansøge om disse løbende
 • Én gang om året kan du få din sag revurderet, hvis du kan bevise, at du har stigende udgifter

Sagsbehandlingstiden

Sagsbehandlingstiden er helt klart for lang. Behandlingstiden  for en sag, der kommer i Ankestyrelsen to gange forløber således:

 • Ansøgning og afgørelse – 4 måneder
 • Din klage – 1 måned
 • Genbehandling – 1 måned
 • Ankestyrelsen – 5 måneder
 • Genbehandling – 1 måned
 • Din klage – 1 måned
 • Genbehandling – 1 måned
 • Ankestyrelsen – 2 måneder
 • Genbehandling – 1 måned
 • I alt op til 17 måneder forudsat, at sagsbehandlingsfristerne overholdes

I denne periode venter du på at modtage hjælp, som du har brug for. Det eneste, som du kan gøre er, at indsende dine egne klager hurtigt, så kan sagsbehandlingstiden forkortes med seks uger. Du kan også på forhånd have været til en samtale hos din læge, således lægen er opdateret med, hvordan din tilstand er lige nu. Ikke mindst, så skal din ansøgning være konkret, dokumentationen skal være i orden og du skal have udfyldt en separat samtykkeerklæring på boger.dk Du kan forvente, at kommunen bruger sin svartid fuldt ud hver gang på de fire uger. Du skal se forløbet, som en investering i din egen livskvalitet, frem til du bliver 65 år.

MedicinMerudgifter

Dette kan du få hjælp til

Der er mange årsager til at være syg, og herunder ser du nogle af de mest almindelige godkendte Merudgifter, som borgere har fået godkendt efter §100 Merudgifter

 

Det kan være meget forskelligt, hvad den enkelte borger har af nedsat funktionsevne og har brug for hjælp til, men herunder kan du se nogle

Godkendte Merudgifter:

 • Medicin
 • Diætkost
 • Hjælp til hækklipning
 • Hjælp til udvendig vinduespolering
 • Hjælp til flytning og påfyldning af træpiller
 • Flytte hjælp (indskud, flytning af indbo m.v.)
 • Tøj og sko ved ekstra slid ved f.eks. benprotese

Merudgifter der er til behandling i Ankestyrelsen:

 • Forhøjet forbrug af vand
 • Forhøjet forbrug af el
 • Indvendig rengøring af bil
 • Udvendig vask af bil
 • Hjælp til græsslåning
 • Fodbehandling

Ønsker du min hjælp?

Ønsker du gratis hjælp?

Har du brug for hjælp til at søge om Merudgifter eller finde ud af om dette er noget du kan modtage, så er du velkommen til at kontakte mig på mobil, mail eller facebook.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Kontakt Specialrådgivningen for voksne

Adresse:
Himmerlandsgade 9 9560 Hadsund

Telefon:  97113000

Ankestyrelsen - hvad er det for en størrelse?

Ankestyrelsen behandler klager og laver undersøgelser om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet.

Ankestyrelsen er det, som jeg betegner som et papirhus. Det betyder, at Ankestyrelsen kun kan bruge pennen i kamp for borgerne på trods af, at den også har tilsynet med bl.a. hjemmeplejen.

Det er i min verden en stor fejl af hensyn til borgernes retssikkerhed.